Re: [討論] 原來灌C不過爾爾

看板sex作者 (正宗御宅族)時間14年前 (), 編輯推噓87(8816)
留言95則, 93人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《a75267462007 (阿貓2007)》之銘言: : 這次的照片曝光, : 也踢爆人帥=大屌的神話, : 原來灌C也只是普通人的尺寸, : 10來公分, : 哪能跟西斯版的鄉民拚比 : 而那些女明星原來也是黑鮑 : 真是噁心, : 隨便一個AV女優都好很多, : 顆顆 以後西斯的公制單位又可以改啦, 1屌(d) = 30公分(cm) 1冠希(gc) = 10公分(cm) 故 1 d = 3 gc 例: 甲:你有多高啊? 乙:沒多高啊,阿就 6屌 而已啊。 甲:6屌!? 那就是 18冠希 啦!很高耶!! 乙:也還好啦... 甲與乙同聲:.........科科! -- 不過如果能跟他一樣爽,應該很多鄉民都只要 1gc 就好了吧。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.121.155.73 ※ 編輯: AdaDaDj 來自: 140.121.155.73 (02/10 15:30)

02/10 15:31, , 1F
0GC
02/10 15:31, 1F

02/10 15:32, , 2F
XDDD有好笑到
02/10 15:32, 2F

02/10 15:32, , 3F
實用(= =+)
02/10 15:32, 3F

02/10 15:33, , 4F
好笑
02/10 15:33, 4F

02/10 15:34, , 5F
挺好笑的!
02/10 15:34, 5F

02/10 15:34, , 6F
北蘭耶 哈哈
02/10 15:34, 6F

02/10 15:34, , 7F
有沒有誰的小拇指有1gc長的?
02/10 15:34, 7F

02/10 15:34, , 8F
哭哭 Q_Q
02/10 15:34, 8F

02/10 15:35, , 9F
幹,好笑,實用的新單位 1屌=30cm
02/10 15:35, 9F

02/10 15:40, , 10F
有哭到~~~~哈哈哈
02/10 15:40, 10F

02/10 15:40, , 11F
笑死
02/10 15:40, 11F

02/10 15:40, , 12F
XDDDDDDDDDDDDD好!
02/10 15:40, 12F

02/10 15:41, , 13F
靠杯 有創意
02/10 15:41, 13F

02/10 15:42, , 14F
M
02/10 15:42, 14F

02/10 15:43, , 15F
有創意
02/10 15:43, 15F

02/10 15:44, , 16F
秒M XDDD
02/10 15:44, 16F

02/10 15:45, , 17F
那個1gc享受過的鮑魚是幾萬個鄉民都肖想不到滴
02/10 15:45, 17F

02/10 15:50, , 18F
樓下只有0.5GC
02/10 15:50, 18F

02/10 15:53, , 19F
滿實用的...
02/10 15:53, 19F

02/10 15:53, , 20F
我要說一下,1屌是西斯本來就有的單位了
02/10 15:53, 20F

02/10 16:01, , 21F
我笑了XD
02/10 16:01, 21F

02/10 16:04, , 22F
我的身高5'2.5" 也就是五屌二點五冠希
02/10 16:04, 22F

02/10 16:05, , 23F
D: 30公分, GC: 10公分, 那OGC幾公分...
02/10 16:05, 23F

02/10 16:17, , 24F
武告靠背
02/10 16:17, 24F

02/10 16:20, , 25F
啪啪~
02/10 16:20, 25F

02/10 16:24, , 26F
科科
02/10 16:24, 26F

02/10 16:27, , 27F
幹 有笑有推啦~
02/10 16:27, 27F

02/10 16:28, , 28F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/10 16:28, 28F

02/10 16:28, , 29F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/10 16:28, 29F

02/10 16:32, , 30F
實用!!!!
02/10 16:32, 30F

02/10 16:37, , 31F
我笑了XDDDDDDDD
02/10 16:37, 31F

02/10 16:41, , 32F
同校幫推
02/10 16:41, 32F

02/10 16:49, , 33F
為什麼被M?這個單位有點不實用XDDDDDDDDDDD
02/10 16:49, 33F

02/10 16:57, , 34F
有笑有推XDDDDDDDDDD
02/10 16:57, 34F

02/10 16:59, , 35F
靠杯!! 我笑了
02/10 16:59, 35F

02/10 17:05, , 36F
實用
02/10 17:05, 36F

02/10 17:09, , 37F
不小心笑了XDDDDDD
02/10 17:09, 37F

02/10 17:10, , 38F
E04@o@ 6屌M文還6秒M文??
02/10 17:10, 38F

02/10 17:29, , 39F
XDDDD
02/10 17:29, 39F

02/10 17:30, , 40F
超好笑XDDD
02/10 17:30, 40F

02/10 17:44, , 41F
科科
02/10 17:44, 41F

02/10 17:46, , 42F
有效有推^^Y
02/10 17:46, 42F

02/10 17:46, , 43F
嘴角有上揚 及格了
02/10 17:46, 43F

02/10 17:50, , 44F
原來我有2.5罐C? 比鄉民少了0.5罐C 我真小...
02/10 17:50, 44F

02/10 17:55, , 45F
有笑有推
02/10 17:55, 45F

02/10 17:54, , 46F
O2版本 [徵男]想認識17.5gc以上的男生 XDDDDD
02/10 17:54, 46F

02/10 17:55, , 47F
XDDDDDDDDDDD
02/10 17:55, 47F

02/10 18:04, , 48F
XDDD
02/10 18:04, 48F

02/10 18:15, , 49F
實用XDDDDDDD
02/10 18:15, 49F

02/10 18:25, , 50F
實用XDDDDDDDDDDD
02/10 18:25, 50F

02/10 18:26, , 51F
實用XDDD
02/10 18:26, 51F

02/10 18:31, , 52F
實用XD
02/10 18:31, 52F

02/10 18:32, , 53F
有笑有推
02/10 18:32, 53F

02/10 18:35, , 54F
實用XDDDDD
02/10 18:35, 54F

02/10 18:43, , 55F
改國際公制
02/10 18:43, 55F

02/10 18:50, , 56F
實用
02/10 18:50, 56F

02/10 18:52, , 57F
幹!!超好笑....
02/10 18:52, 57F

02/10 18:54, , 58F
我有17.5灌吸耶
02/10 18:54, 58F

02/10 18:57, , 59F
實用XDDDDDDDDDDD
02/10 18:57, 59F

02/10 18:58, , 60F
實用
02/10 18:58, 60F

02/10 19:07, , 61F
有笑有推@@
02/10 19:07, 61F

02/10 19:27, , 62F
轉就可~~~
02/10 19:27, 62F

02/10 19:36, , 63F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD樓上有人豪洨
02/10 19:36, 63F

02/10 20:08, , 64F
那 1gc= 1/0.33*10^7 '光年
02/10 20:08, 64F

02/10 20:11, , 65F
我終於笑了
02/10 20:11, 65F

02/10 20:15, , 66F
實用 XDDD
02/10 20:15, 66F

02/10 20:24, , 67F
顆顆 一冠C十公分 XD
02/10 20:24, 67F

02/10 20:25, , 68F
笑到流淚 這跟英呎的來源也差不多了XD
02/10 20:25, 68F

02/10 20:30, , 69F
好笑
02/10 20:30, 69F

02/10 20:31, , 70F
實用XD
02/10 20:31, 70F

02/10 20:38, , 71F
好!!!!推阿!!!
02/10 20:38, 71F

02/10 20:37, , 72F
哈 原來周滷蛋只有30公分高 周滷蛋:我就是屌
02/10 20:37, 72F

02/10 20:38, , 73F
10太好算了~要特殊一點的數值啦~XD
02/10 20:38, 73F

02/10 21:09, , 74F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/10 21:09, 74F
evilrabbit:轉錄至看板 joke 02/10 21:37

02/10 22:02, , 75F
有爆點XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD
02/10 22:02, 75F

02/10 23:21, , 76F
笑了就得推
02/10 23:21, 76F

02/10 23:57, , 77F
這個好笑
02/10 23:57, 77F

02/11 00:59, , 78F
好笑
02/11 00:59, 78F

02/11 01:01, , 79F
XD
02/11 01:01, 79F

02/11 01:02, , 80F
Good Job,河豚子!
02/11 01:02, 80F

02/11 01:29, , 81F
據我所是陳慣吸不是叫EDC嗎【我建議改成 1D = 3"DC"
02/11 01:29, 81F

02/11 01:30, , 82F
02/11 01:30, 82F

02/11 03:13, , 83F
XDDDDDDDDDDDDD
02/11 03:13, 83F

02/11 05:28, , 84F
那我身高有18.4冠希
02/11 05:28, 84F

02/11 12:37, , 85F
有笑有推 金靠北
02/11 12:37, 85F

02/11 16:24, , 86F
原po是帥哥 推推推
02/11 16:24, 86F

02/11 18:18, , 87F
XDD有笑有推~~
02/11 18:18, 87F

02/11 23:31, , 88F
02/11 23:31, 88F

02/12 00:35, , 89F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/12 00:35, 89F

02/12 23:10, , 90F
有笑有推 XD
02/12 23:10, 90F

02/13 12:34, , 91F
XD
02/13 12:34, 91F

02/13 13:04, , 92F
XDD
02/13 13:04, 92F

02/20 19:26, , 93F
實用!
02/20 19:26, 93F

04/25 04:27, , 94F
files/110104491/ 到笨版 6000 接力
04/25 04:27, 94F

04/07 15:20, , 95F
04/07 15:20, 95F
文章代碼(AID): #17hgVFDA (sex)