Re: [姆咪] 單月賠九百億,怎麼賠的啊?

看板Marginalman作者 (熊怪)時間1年前 (), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
#1VmDq0Ij (Stock) 自己當投顧 自己當大戶 拿納稅錢抬轎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.15.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Marginalman/M.1606477315.A.F59.html
文章代碼(AID): #1VmEO3zP (Marginalman)
文章代碼(AID): #1VmEO3zP (Marginalman)