Re: [新聞] BLACKPINK只唱107分鐘下台!中文讚南台灣美爆:謝謝高雄已刪文

看板Gossiping作者 (我的文最廢)時間1周前 (), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
大家好, 小弟我早餐吃總匯三明治配鹹豆漿, 小弟我認識的黑鬼歌星都唱兩個小時了, 太血汗了吧???????????????????????????????????? https://youtu.be/Hxgo-Qu-ZZE
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.120.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1679202471.A.CAF.html
文章代碼(AID): #1a5fYdol (Gossiping)
文章代碼(AID): #1a5fYdol (Gossiping)