Re: [競標] D2R天梯,正義飛龍夢境丁兵解

看板DIABLO作者 (不可以色色)時間1月前 (), 編輯推噓0(0015)
留言15則, 6人參與, 1月前最新討論串2/2 (看更多)
剩下不到一小時 目前最高 Lekas大的 15000 ※ 引述《samanosuke (不可以色色)》之銘言: : ◎參考範例: :  ̄ ̄ ̄ ̄ : 伺 服 器:PC美/亞服 : 物  品: : 1.正義之手/幻化 https://imgur.com/YXqfG7V
: 2.飛龍甲/法鎧 https://imgur.com/wC4axyL
: 3.夢境頭/駭骨 https://imgur.com/RryhJje
: 4.夢境盾/45抗底材神小https://imgur.com/e61kEwJ
: 下面加贈 : 5.閃爍頭/駭骨 https://imgur.com/hjd9QrI
: 6.新月/幻化 https://imgur.com/f19pnrT
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.31.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DIABLO/M.1656774316.A.123.html

07/02 23:20, 1月前 , 1F
15500
07/02 23:20, 1F

07/02 23:36, 1月前 , 2F
17000
07/02 23:36, 2F

07/02 23:39, 1月前 , 3F
18000
07/02 23:39, 3F

07/02 23:45, 1月前 , 4F
19000
07/02 23:45, 4F

07/02 23:47, 1月前 , 5F
最後10分鐘內有人出價,延至00:00
07/02 23:47, 5F

07/02 23:50, 1月前 , 6F
19500
07/02 23:50, 6F

07/02 23:51, 1月前 , 7F
20500
07/02 23:51, 7F

07/02 23:52, 1月前 , 8F
最後10分鐘內有人出價,延至00:10
07/02 23:52, 8F

07/03 00:06, 1月前 , 9F
21000
07/03 00:06, 9F

07/03 00:07, 1月前 , 10F
最後10分鐘內有人出價,延至00:20
07/03 00:07, 10F

07/03 00:10, 1月前 , 11F
21500
07/03 00:10, 11F

07/03 00:15, 1月前 , 12F
B大剛好壓在0010出價,算最後10分鐘內,延至00:30
07/03 00:15, 12F

07/03 00:21, 1月前 , 13F
22500
07/03 00:21, 13F

07/03 00:23, 1月前 , 14F
最後10分鐘內有人出價,延至00:40
07/03 00:23, 14F

07/03 00:40, 1月前 , 15F
07/03 00:40, 15F
文章代碼(AID): #1Ym5wi4Z (DIABLO)
文章代碼(AID): #1Ym5wi4Z (DIABLO)