Re: [閒聊] AI應該有哪些人權?

看板C_Chat作者 (愛蜜莉亞我老婆)時間1年前 (), 1年前編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
AI有人權當然也適用跟騷法 https://i.imgur.com/hYhAXJ4.jpg
這是薇哥看各位的表情 https://i.imgur.com/jzyQP4i.jpg
[新聞] 宅男想認識AI正妹「拉衣角」搭話 專家:適用跟騷法 [新聞] Vivy自曝遭狂粉跟蹤 網驚呼:對方慘了 #metoo 你各位小心惹 https://i.imgur.com/o4ENvEr.gif
※ 引述 《nanami56 (I 佛 U)》 之銘言: :   : RT :   : Vivy 的世界裡 : AI是有人權的 : 可是具體來說有哪些人權卻留白? :   : 如果未來的現實世界 : 法律賦予AI人權 : 大概會是哪些人權? :   : 我想跟Vivy牽手手會被告嘛? : 還是看臉? :   : 我跟世紀帝國的AI對戰 : 打輸了罵它幹你娘會不會就被警察敲門? :   -- Vivy-FluoriteEye'sSong- https://i.imgur.com/e7NyDSh.jpg
https://i.imgur.com/FjZbuuJ.gif
https://i.imgur.com/jcpjw4T.gif
https://i.imgur.com/K5aSBvD.gif
https://i.imgur.com/ktKNvyw.jpg
https://i.imgur.com/3I7ks7T.jpg
https://i.imgur.com/Tb3a5JW.jpg
_______ https://i.imgur.com/fyLQAD4.jpg
https://i.imgur.com/sV1sYr2.gif
_______ https://i.imgur.com/7P23Qmz.gif
https://i.imgur.com/mHcTECM.gif
https://i.imgur.com/00kgzJT.gif
https://i.imgur.com/0TCAlRH.jpg
https://i.imgur.com/jzyQP4i.jpg
https://i.imgur.com/hYhAXJ4.jpg
https://i.imgur.com/YeqOci2.gif
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.26.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1620449202.A.5A1.html ※ 編輯: cocabell (1.200.26.149 臺灣), 05/08/2021 12:56:10
文章代碼(AID): #1WbXUoMX (C_Chat)
文章代碼(AID): #1WbXUoMX (C_Chat)